၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လူထု ပညာသင်ကြားရေး အက်ဥပဒေနှင့် ကချင်ပြည်နယ်လူထု ပညာသင်ကြားရေးကောင်စီ အက်ဥပဒေတို့ ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၈/၁၉၇၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/10/1973
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/10/1973
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။