၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများ မှတ်ပုံတင်အက်ဥပဒေ၊ ကချင်ပြည်နယ် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများမျတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေ၊ ကယားပြည်နယ်ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများမှတ်ပုံတင်အက်ဥပဒေနှင့် ကရင်ပြည်နယ်ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများမှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေတို့ကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၉/၁၉၇၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/10/1973
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/10/1973
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။