၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့်ပြည်သူ့ကောင်စီ အဆင့်ဆင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၁/၁၉၇၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/11/1973
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/11/1973
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။