စကားရပ်များ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရေး ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၂/၁၉၇၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
07/05/1973
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
07/05/1973
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။