အကောက်ခွန်နှုန်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၁၉၉၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
12/03/1992
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
12/03/1992
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။