အမျိုးသားဆေးဝါးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၁၉၉၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/10/1992
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
30/10/1992
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။