ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ

ဤဥပဒေကို တော်လှန်ရေးကောင်စီက ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တို့တွင် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေများ (၆) ခုကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
 

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၁၉၇၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
23/02/1974
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
23/02/1974
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။