အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၁၉၇၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
07/05/1974
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
07/05/1974
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။