လျှပ်စစ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃/၁၉၉၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
07/03/1990
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
07/03/1990
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။