မြန်မာ့ပင်လယ် ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၁၉၉၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
25/04/1990
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
25/04/1990
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။