ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၀/၁၉၉၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
10/05/1990
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
10/05/1990
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။