မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ဘဏ်ဥပဒေ (၉/၁၉၇၅) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။ တဖန် ဤဥပဒေကိုပင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၆/၂၀၁၃) ဖြင့် ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၅/၁၉၉၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
02/07/1990
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
02/07/1990
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။