မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဥပဒေ

ဤဥပဒေသည် စတင်ပြဋ္ဌာန်းစဉ်က မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် အမည်ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲပါသည်။ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့က ဥပဒေအမှတ် ၃/၁၉၉၇ ဖြင့် ဤဥပဒေ၏အမည်ကို မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးဘဏ်ဥပဒေ ဟု အမည် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၇/၁၉၉၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
06/07/1990
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
06/07/1990
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။