ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၁၉၇၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
07/05/1974
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
07/05/1974
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။