ပြည်သူ့လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့

ဤဥပဒေဖြင့် နိုင်ငံတော်စာရင်းစစ်ချုပ် အက်ဥပဒေ (၇/၁၉၄၈) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၂/၁၉၇၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/05/1974
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
08/05/2015
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။