ပြည်သူ့တရားသူကြီးအဖွဲ့ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် အောက်ပါဥပဒေများနှင့် အမိန့်များကို ရုပ်သိမ်းထားသည် -

(က) ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးအက်ဥပဒေ၊

(ခ) ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် ၊ တရားရုံးများ အက်ဥပဒေ၊

(ဂ) ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ပြည်နယ်တရားရုံးများ အက်ဥပဒေ၊

(ဃ) The Burma Small Cause Courts Act, 1887.

(င)The Sepcial Judges Act,1946.

(စ) The Sepcial Crimes (Tribunal) Act, 1947.

(ဆ)The Shan State Civil Justice (Subsidiary) Order, 1906.

(ဇ)ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ကြေညာချက်အမှတ် ၁၁၃။

တဖန် ယခုဥပဒေကိုပင် တရားစီရင်ရေးဥပဒေ (န၀တဥပဒေအမှတ် ၂/၁၉၈၈) ဖြင့် ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၃/၁၉၇၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/05/1974
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
08/05/1974
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။