သူနာပြုနှင့် သားဖွားဆိုင်ရာ ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအတွဲ (၄) ပါ The Midwives And Nurses Act (ဥပဒေအမှတ် ၁၀/၁၉၂၂) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။ တဖန် ယခုဥပဒေကိုပင် မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့် သားဖွားကောင်စီဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၇/၂၀၁၅) ဖြင့် ထပ်မံရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၉/၁၉၉၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
17/10/1990
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
17/10/1990
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။