သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၀/၁၉၉၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
31/10/1990
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/10/1990
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။