မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၁/၁၉၉၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
09/11/1990
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
09/11/1990
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။