ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်း ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၂/၁၉၉၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
26/11/1990
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
26/11/1990
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။