နိုင်ငံသားများ၏အခွင့်အရေးများအကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၁၉၇၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
10/05/1975
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
10/05/1975
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။