မြန်မာစာအဖွဲ့ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာစာကော်မီရှင် ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၃/၁၉၇၁)ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၁/၁၉၇၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
10/05/1975
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
10/05/1975
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။