တာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၃/၁၉၇၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
10/05/1975
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
10/05/1975
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။