၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ရှေ့နေချုပ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃/၂၀၀၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
02/02/2003
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
02/02/2003
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။