၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ဥပဒေအမှတ် ( ၁၃/၂၀၁၀ ) အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၄/၂၀၁၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
14/11/2012
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
14/11/2012
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။