မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၈/၂၀၀၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
16/06/2003
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
16/06/2003
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။