မျက်စိလှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၁၉၉၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
19/02/1996
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
19/02/1996
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။