၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ပြည်ထောင်စု သတ္တုတွင်းများနှင့် သတ္တုများအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁/၁၉၆၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
10/07/1969
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
10/07/1969
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။