ရုပ်ရှင်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၁၉၉၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
20/08/1996
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
20/08/1996
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။