၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းအုပ်ထိန်းသူ အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအတွဲ(၁၀)ပါ The Custodian of Movable Property Act (ဥပဒေအမှတ် ၁၀/၁၉၄၅) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၂၀၁၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
22/03/2013
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
15/05/2015
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။