မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ (နဝတ ဥပဒေအမှတ် ၁၅/၁၉၉၀) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၆/၂၀၁၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
11/07/2013
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
11/07/2013
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။