မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေ (န၀တဥပဒေအမှတ် ၄/၁၉၉၄) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။ ယခုဥပဒေကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေဖြင့် ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၈/၂၀၁၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/07/2013
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/07/2013
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။