မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃/၁၉၉၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/01/1997
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
30/01/1997
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။