အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတားမြစ်ရေး အက်ဥပဒေ (၆၇/၁၉၄၈) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏  ၁၇-၉-၂၀၁၃ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၃/၂၀၁၃ အရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင် ဘာလ ၁၇ ရက် (၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁၃ ရက်) နေ့မှစတင်၍ အာဏာတည်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၃/၂၀၁၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
07/08/2013
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
17/09/2013
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။