ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၄/၂၀၁၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/07/2013
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/06/2013
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။