၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ(စတုတ္ထပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၀/၁၉၆၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/09/1961
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/09/1961
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။