၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် The Press (Registration)Act  (၂၅/၁၈၆၇) နှင့် ပုံနှိပ်သူများနှင့်ထုတ်ဝေသူများ(မှတ်ပုံတင်) အက်ဥပဒေ (၄၀/၁၉၅၉) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။ ယခုဥပဒေကိုပင် ၁၃/၂၀၁၄(ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းဥပဒေ) က ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၆/၁၉၆၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
18/10/1962
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
18/10/1962
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။