၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အက်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃/၁၉၆၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
18/05/1962
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
18/05/1962
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။