၁၉၆၂ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆေးဘက်ဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅/၁၉၆၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
18/05/1962
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
18/05/1962
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။