၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ ဒီမိုကရေစီဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအက်ဥပဒေနှင့် ဒီမိုကရေစီဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး(ရပ်ဆိုင်ခြင်း)အက်ဥပဒေများရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၁၉၆၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/09/1966
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
30/09/1966
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။