၁၉၆၇ခုနှစ် ၊ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅/၁၉၆၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
25/02/1967
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
25/02/1967
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။