၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ သီးစားခစံနှုန်းအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ယခု ဥပဒေကို သီးစားချထားရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းထားသည်။ ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေဖြင့် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၅/၁၉၆၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
18/05/1963
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
18/05/1963
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။