၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၁၉၆၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
19/05/1963
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
19/05/1963
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။