၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် မီးသတ်ဝန်ထမ်းနှင့် မီးသတ်အဖွဲ့အက်ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၂၆/၁၉၅၃) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၂/၁၉၆၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
19/05/1963
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
19/05/1963
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။