၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၇/၁၉၆၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
19/05/1963
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
19/05/1963
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။