၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၂/၁၉၆၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
19/05/1963
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
19/05/1963
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။