သင်္ဘောသွားလာမှုအုပ်ချုပ်ရေး (ပြင်ဆင်ချက်)

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၁/၁၉၅၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/03/1955
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/03/1955
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။