THE WA STATES AND KO KANG STATE, CRIMINAL LAW EXTENSION ACT

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၁/၁၉၅၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/03/1955
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
30/03/1955
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။