ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁/၁၉၇၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
12/01/1972
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
12/01/1972
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။