၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲေ၀ သုံးစွဲရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၄/၁၉၇၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/09/1972
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/09/1972
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။